Tessa Dom - Drzwi Zewnętrzne, Okna, Bramy - Polityka prywatności

O firmie
Tessa Dom >> Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Tessa-Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa (dalej TESSA) jest Administratorem Twoich danych osobowych (adres: ul. Sielska 3, 86-065 Lisi Ogon). Z administratorem możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: (52) 26-46-700

2. Inspektor Ochrony Danych

TESSA nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż z uwagi na charakter prowadzonej działalności, oraz zakres posiadanych danych osobowych nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Cele i podstawy przetwarzania

W celu realizowania prowadzonej przez TESSA działalności gospodarczej, na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)., przetwarzamy Twoje dane osobowe.

4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko),

Dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej / zamieszkania,

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL, NIP),
Dane dotyczące złożonych zamówień.
Dane dotyczące zgłoszonych roszczeń/reklamacji,

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, takim jak pomiarowcy, montażyści, organy administracji publicznej, nasze biuro księgowe, ewentualnie: sądy, firmy prawnicze, organy egzekucyjne.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okresy wymagane przepisami prawa (na przykład dokumenty księgowe), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń czy inne okresy wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Twoje prawa:

Masz prawo do:

+ Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

+ Poprawiania swoich danych

+ Usunięcia danych

+ Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

+ Możesz także zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą czynności.

+ Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) dane osobowe.

+ W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Twoje dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że odmowa uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy, lub w inny sposób utrudni możliwą współpracę między nami.